Bel ons nu voor een afspraak

0573 - 280 285

Privacy beleid

Privacy beleid Osteopathie Kaijen
1. Osteopathie Kaijen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met als doel te beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn om zich aan wettelijke regelgeving te houden alsmede voor het uitvoeren van administratieve handelingen zoals het opstellen van facturen voor de geleverde diensten, het kunnen aanmaken van een dossier en om het schriftelijk, telefonisch of via e-mail contact op te kunnen nemen met de patiënt.

2. De persoonsgegevens die gevraagd worden zijn: voor-en achternaam van patiënt, geboortedatum van patiënt, geslacht van patiënt, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, beroep, hobby, sport.

3. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een online dossier. Hiervoor wordt er door Osteopathie Kaijen gebruik gemaakt van het online systeem van Crossuite. Zij zijn NEN-7510 gecertificeerd en voldoen aan alle eisen van de nieuwe Europese privacywet (AVG).

4. De patiënt kan, schriftelijk, een verzoek indienen voor het verbeteren, aanvullen aanpassen, verwijderen of afschermen (het vergeetrecht) van de persoonsgegevens. Hierbij is het van belang dat de patiënt duidelijk verzoekt welke wijzigingen moeten worden aangebracht.

5. Osteopathie Kaijen laat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of eraan voldaan kan worden. Indien er niet (geheel) aan voldaan kan worden, zal dit gemotiveerd worden. Indien de patiënt zich hierin niet kan vinden kan contact worden opgenomen met de klachtencommissie.

6. Osteopathie Kaijen zorgt ervoor dat de beslissing tot verbetering, aanvulling, aanpassing, verwijdering of afscherming binnen 14 dagen, of wanneer hieraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan, zo spoedig mogelijk, wordt uitgevoerd.

7. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijker wijs nodig is. De bewaartermijn van medische en zorggegevens moeten in beginsel 15 jaar worden bewaard of langer wanneer dit in het belang is van de patiënt.

8. Osteopathie Kaijen houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht.

9. Osteopathie Kaijen beschouwt alle informatie, die zij direct, indirect of uit enige andere bron heeft ontvangen over de patiënt, als vertrouwelijk.

10. Uitwisseling van vertrouwelijke gegevens met andere zorgverleners of instanties kan alleen wanneer de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

11. Osteopathie Kaijen zal enkel haar geheimhoudingsplicht verbreken indien het niet delen van de verstrekte gegevens zal leiden tot een gevaar voor de patiënt of zijn / haar omgeving of de wet het delen van de vertrouwelijke gegevens vereist.

12. Osteopathie Kaijen legt een dossier aan met hierin de persoonsgegevens van de patiënt, de intake vragenlijsten en aantekening van de behandelingen.

13. De patiënt gaat akkoord met het aanmaken en bijhouden van dossier, zodra deze zich aanmeldt. Voor kinderen onder de 12 jaar geven de wettelijke vertegenwoordigers hiervoor akkoord. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten zowel de wettelijke vertegenwoordigers als het kind zelf akkoord gaan. Kinderen vanaf 16 jaar en volwassenen gaan zelf akkoord.

14. De patiënt heeft het recht op inzage in zijn dossier.

15. Osteopathie Kaijen heeft de plicht om het dossier tot vijftien jaar, na beëindiging van de professionele relatie, te bewaren. Of indien het in het belang van de patiënt is kan het zijn dat het dossier langer wordt bewaard.

16. De patiënt kan Osteopathie Kaijen verzoeken om zijn dossier te vernietigen. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend.

17. Osteopathie Kaijen laat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of eraan voldaan kan worden. Indien er niet (geheel) aan voldaan kan worden, zal dit gemotiveerd worden. Indien de patiënt zich hierin niet kan vinden kan contact worden opgenomen met de klachtencommissie.

18. Indien de bewaartermijn van het dossier is verstreken of de patiënt een verzoek heeft gedaan tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, wordt het dossier binnen drie maanden verwijderd.

19. Osteopathie Kaijen handelt in overeenstemming met de ethische code van het “Nederlands Register voor Osteopathie”.

20. De patiënt heeft de plicht om Osteopathie Kaijen voldoende en juist te informeren.

21. Osteopathie Kaijen heeft de plicht zich in te spannen en zorgvuldig te werk te gaan.

22. Osteopathie Kaijen behoudt het recht om behandelingen van de patiënt te stoppen en de patiënt door te verwijzen, wanneer dit in het belang is van de patiënt.

23. Osteopathie Kaijen is gerechtigd de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden zichtbaar op de website.

24. Een volledige versie kunt u schriftelijk aanvragen bij Osteopathie Kaijen.

Geregistreerd of in bezit van